Kuoron säännöt

Helsingin Seniorilaulajat ry

 

 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

 1 §       NIMI JA KOTIPAIKKA                                                                                                                        

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seniorilaulajat ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 §       TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä jäsenissään harrastusta kuorolauluun ja muuhun eläkeikäisiä virkistävään kulttuuritoimintaan.

 Tässä tarkoituksessa yhdistys ylläpitää sekakuoroa, järjestää harjoituksia, konsertteja ja juhlia sekä avustaa sellaisia esityksillään. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen retkiä ja tiedottaa muusta kulttuurista.

Toimintansa tukemiseksi kuoro voi kerätä jäsenmaksua sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä tms.

                                                                

3 §       JÄSENET

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi pääsee henkilö, jonka kuoron hallitus musiikkilautakunnan suosituksesta hyväksyy. Kannattajajäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kunniajäseneksi kuoro voi kutsua henkilön, joka erittäin huomattavalla tavalla on edistänyt kuoron tarkoitusperiä. Esitys kunniajäseneksi hyväksytään, jos vähintään 3/4 kokouksessa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä sitä kannattaa.  Toimivilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen maksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

4 §       HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, laulunjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme (3) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten että kukin ääni on edustettuna.   Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus ottaa yhdistykselle taloudenhoitajan, kaksi (2) nuotistonhoitajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

5 §       MUSIIKKILAUTAKUNTA

Yhdistyksen musiikkiasioita hoitaa musiikkilautakunta, johon kuuluvat laulunjohtaja, varalaulunjohtaja sekä yksi jäsen kustakin  äänestä. Musiikkilautakunnan kutsuu koolle laulunjohtaja tai varalaulunjohtaja, ja kokous on päätösvaltainen kun läsnä ovat laulunjohtaja tai varalaulunjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä.

Musiikkilautakunnan tehtävänä on tarkistaa jokaisen toimivaksi jäseneksi pyrkivän äänellinen kelpoisuus, laatia kuoron harjoitus- ja konserttiohjelma ja ohjelmisto, määrätä kuoron kokoonpano eri esiintymistilaisuuksissa sekä valvoa kuoron musiikillista tasoa.

 

 6 §       YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN JA YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

 

 7 §       YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle kirjallisena. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 

8 §       VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.         suoritetaan kokouksen avaus

2.         valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja  
            kaksi (2) ääntenlaskijaa

3.         todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.         esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
           /toiminnantarkastajien lausunto         

5.         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
            myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6.         päätetään vuosikokouksessa valittavien toimihenkilöiden palkkioista

7.         vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä toimivien jäsenten ja
            kannattajajäsenten jäsenmaksut

8.         valitaan hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, laulunjohtaja, varapuheenjohtaja,
            sihteeri ja kolme (3) muuta jäsentä

9.         valitaan hallituksen ulkopuolisiksi toimihenkilöiksi varasihteeri,             
            ääntenvalvojat (4), emännät (2) ja isäntä

 10.       valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja taikka kaksi
            toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

11.       valitaan musiikkilautakuntaan varalaulunjohtaja ja yksi edustaja
            kustakin äänestä

12.       valitaan muut mahdolliset työryhmät tai toimihenkilöt

13.       päätetään muista käsiteltäväksi ilmoitetuista asioista

14.       julistetaan kokous päättyneeksi

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

                                           

9 §       SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen tätä varten kutsutussa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

 

 

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

23.11 | 16:31

Ota yhteyttä kuoron sihteeriin sähköpostitse, ks. "Yhteystiedot".

...
21.11 | 20:44

Ketä ovat nuo mieslaulajat?

...
19.10 | 00:34

Sähköpostiosoitteeni löytyy kotisivujen yhteystiedoista. Anna-Liisa on ollut opettajana ko. koululla ja sanoi muistavansa Juhani Heinosen.

...
19.10 | 00:11

Olen lähettänyt viestin tiedoksi Anna-Liisa Valkoselle.

...
Tykkäät tästä sivusta